новини, публікації

Карпатський соціокультурний огляд 4 (35) 2019

Проєкт «Світ карпатських розет» поступо- во входить у ключовий етап своєї реалізації. До вже наявних популяризаторсько-навчаль- но-дослідних заходів, які ми описуємо на сто- рінках нашого журналу, було додано науковий семінар, під час якого історик мистецтва, ар- хітектор, етнолог і ремісник зайнялися питан- ням унікальності культурної спадщини цієї частини Карпат. Короткі резюме трьох рефе- ратів Ви можете знайти в цьому номері.

Головною темою номеру є пошук відпо- віді на запитання – у якій площині: художній, ремісничій, а може, пов’язаній із традицією, Бойківщина та Гуцульщина залишили після себе унікальне послання? Дослідні поїздки в Східні Карпати дозволяють їхнім учасникам провести цікаві спостереження, з якими – у вигляді текстів, – вони діляться з нами. Серед них ми знайдемо матеріали про майстерні пи- санок або такі, у яких описуються традиції та сучасність виготовлення ліжників. Важливим елементом у цьому способі погляду на реґі- он є невеличкий, який лише сигналізує про це явище, текст про символ Карпатської дуги, пов’язаний із характерною декоративною де- таллю цього реґіону. Походження «квіту жит- тя», що його знаходили в різних географічних широтах Європи, зникає в сутінках історії, але тут, у Карпатах, він стає ніби сутністю місця; з одного боку, будучи «лише» прикрасою, але з іншого, виконуючи важливі магічно-захисні функції. І, що особливо важливо, він продов- жує «жити» й у наш час.

Тему Гуцульщини, але з погляду шалашної господарки, розкриває, зі свого боку, автор тек- сту про пастирські традиції цього реґіону. Варто також згадати, що пастухи з цієї частини Карпат охоче наймаються на роботу в Польщі, щоби допомогти у відновленні скотарства в передгір- них районах на південному сході нашої країни.

Зі свого боку, у розділі про наш – бескид- ський – досвід, пов’язаний із популяризацією елементів традицій і культури, варто прочитати тексти про Післявоєнні кінські виставки-ярмар- ки в Літовищах (заходи, що нагадують про часи Речі Посполитої двох народів) або про надзви- чайно цікаву ідею створення Бещадської школи ремесел в Угерцях Мінеральних.

Приємного читання.
Адам Сіло

Завантажити KPSK 4 (35) 2019

Comments are closed.

Партнери